In Nieuws extra

Geachte GFC leden,

Hierbij nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering op
Maandag 8 oktober 2018 om 20.00 uur in het clubhuis d’ Oale Goorsche.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 16 oktober 2017

4. Jaarverslag secretaris door Henk Rustenhoven
a. Hoe heeft GFC zich voorbereid op de wet Algemene Verordening Bescherming persoonsgegevens? Presentatie door Wilfred Wiggers
b. Voetbaltechnisch gebied: de jeugdtrainers werken met VTON (Voetbaltechnische ontwikkeling Nederland) Presentatie door Hans Mensink

5. Financieel verslag 2017 – 2018 penningmeester
a. Verantwoording verbouwing en renovatie clubhuis – kleedaccommodatie en de investeringen in duurzaamheid.Presentatie door Wilco Wolthuis

6. Verslag kascommissie

7. Verkiezing kascommissie

8. Uitreiking insignes 25-40-50 en 60 jarig lidmaatschap

Foto pauze jubilarissen

9. Uitreiking H. Schinkel Trofee en J. Boswinkel Trofee

10. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar Wilco Wolthuis en Hans Mensink.
Tegenkandidaten kunnen uitsluitend schriftelijk en met hun instemming worden gesteld tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering bij de secretaris, H. Rustenhoven, Gossinksweide 10, 7471 ML Goor. De kandidatuur dient ingevolge art.8 lid 2 van de statuten door minimaal 3 stemgerechtigde leden te worden ondersteund.

11. Contributiewijziging

12. Rondvraag en sluiting

Ten einde vragen zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden dringt het bestuur erop aan deze tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering schriftelijk in te dienen bij de secretaris.
Het financiële verslag van 2017-2018 en de begroting van 2018-2019 zullen een uur voor de vergadering ter inzage liggen in de bestuurskamer.

Namens het bestuur,
H. Rustenhoven, secretaris GFC

Recent Posts
X